Σημαντική Ανακοίνωση

ΝΕΑ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ YouGreeks navigator

Η Ομάδα διαχείρισης του YouGreeks σας εύχεται ευτυχισμένο το 2019 !! Και σας ευχαριστεί για τις 51.190.967 Προβολές !


Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Τράπεζα Πειραιώς: Κερδοφόρο το 2016 για τις εγχώριες δραστηριότητες

Η χρονιά σηματοδότησε τη σταθεροποίηση των επιδόσεων της Τράπεζας, τόνισε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

 

Κερδοφόρο κατά 74 εκατ. ευρώ ήταν για τις εγχώριες δραστηριότητες της Τρ. Πειραιώς το 2016, έναντι ζημίας 1,4 δισ. ευρώ το 2015.

Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, αναλογούντα στους μετόχους, κατέγραψαν ζημία μόλις 4 εκατ. ευρώ έναντι 1,858 δισ. ευρώ το 2015.
Σε επίπεδο δ' τριμήνου 2016, τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους ανήλθαν σε ζημία18 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημία €1.238 εκατ το 4ο 3μηνο 2015.
Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το 4ο 3μηνο 2016 επέδειξαν ανθεκτικότητα, φτάνοντας τα €227 εκατ έναντι €112 εκατ το 4ο 3μηνο 2015. Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα €217 εκατ έναντι €115 εκατ το 4ο 3μηνο 2015.
Για το έτος 2016, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου ανήλθαν σε €1.044 εκατ έναντι €920 εκατ το 2015. Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ήταν €996 εκατ έναντι €858 εκατ το προηγούμενο έτος.
Οι προβλέψεις δανείων το 4ο 3μηνο 2016 διαμορφώθηκαν σε €310 εκατ έναντι €1.384 εκατ το 4ο 3μηνο 2015, θωρακίζοντας περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου, ενισχύοντας τον δείκτη κάλυψης NPLs στο 69,5% από 65,0% ένα χρόνο πριν.
Για το έτος 2016, οι προβλέψεις δανείων περιορίσθηκαν κατά πολύ, λόγω της μείωσης της αβεβαιότητας στην οικονομία και την υποχώρηση των δανείων σε καθυστέρηση του Ομίλου, μειούμενες σε €1.015 εκατ από €3.487 εκατ το 2015. Το κόστος κινδύνου προς δάνεια μετά από προβλέψεις μειώθηκε στο 2,1% το 2016 από 6,7% το 2015.
Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν τις οργανικές πηγές εσόδων και άνω του 90% των καθαρών εσόδων διαμορφώθηκαν σε 544 εκατ. ευρώ το δ' τρίμηνο 2016, στο υψηλότερο επίπεδο για το έτος, σημειώνοντας άνοδο 0,4% έναντι του δ' τριμήνου 2015 και άνοδο 1,3% σε τριμηνιαία βάση. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών ανήλθαν σε 500 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,3% ετησίως και κατά 1,2% τριμηνιαίως.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα 91 εκατ. ευρώ το δ' τρίμηνο του 2016, ήτοι 16% υψηλότερα έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2015 και 11% υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση. Στην Ελλάδα η άνοδος ετησίως και τριμηνιαίως ήταν αντίστοιχη (+16% και +11%) στα 82 εκατ. ευρώ. Για το έτος 2016, τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ανήλθαν σε €326 εκατ, 7% υψηλότερα του 2015. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσό ήταν €294 εκατ, επίσης με 7% ετήσια άνοδο.
Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €355 εκατ, μειωμένο κατά 28% έναντι του 4ου 3μήνου 2015 ή -7% σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενώ σημείωσε άνοδο σε σχέση με το 3ο 3μηνο 2016 (€322 εκατ), εξαιτίας εποχικών παραγόντων, αλλά και εξόδων τρίτων σχετιζόμενων με την προσπάθεια μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση. Ο δείκτης επαναλαμβανόμενου κόστους προς έσοδα για το έτος 2016 διαμορφώθηκε σε 58%, ενώ στην Ελλάδα σε 56%.
Για το έτος 2016, τα καθαρά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €1.322 εκατ, 10% μειωμένα σε ετήσια βάση ή -3% σε συγκρίσιμη βάση (καθώς το 2015 είχε επιβαρυνθεί από €111 εκατ έκτακτο κόστος για πρόγραμμα αποχώρησης). Δράσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί (πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού, μείωση αριθμού καταστημάτων), καθώς και περαιτέρω ψηφιοποίηση, αναμένεται να συντελέσουν σε περαιτέρω συγκράτηση εξόδων.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Γεώργιος Χατζηνικολάου ανέφερε τα εξής:
«Το 2016 ήταν ένα κομβικό έτος για την Τράπεζα Πειραιώς. Σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, η χρονιά σηματοδότησε τη σταθεροποίηση των επιδόσεων της Τράπεζας, ειδικά κατά το δεύτερο μισό του έτους, όταν οι συνθήκες της αγοράς το επέτρεψαν. Η ρευστότητα και η ποιότητα του ενεργητικού βελτιώθηκαν, όπως και η πορεία των καθαρών αποτελεσμάτων.
Σε θεσμικό επίπεδο, η χρονιά χαρακτηρίσθηκε από τη δομική αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, σε εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών και των εποπτικών κανόνων. H ενίσχυση των δομών της Τράπεζας επιτρέπει την περαιτέρω ισχυροποίησή της και την αδιάλειπτη επιχειρηματική συνέχεια προς όφελος μετόχων, πελατών και εργαζομένων. Mε την εκλογή του κ. Χρήστου Μεγάλου ως Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας στις αρχές Μαρτίου 2017, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, υλοποιώντας ένα μείζονος σημασίας βήμα για το νέο πλαίσιο διακυβέρνησης της Τράπεζας.
Η Τράπεζα Πειραιώς συνέχισε την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης το 2016, προκειμένου να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα, ως η μεγαλύτερη Τράπεζα στη χώρα. Προϋπόθεση για να εισέλθουμε σε αναπτυξιακή τροχιά, είναι ένα σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που θα συμβάλει στην αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης.
Στο πλαίσιο αυτό, οι πυλώνες της στρατηγικής για τη μελλοντική πορεία της Τράπεζας έχουν τεθεί και είναι οι ακόλουθοι:
α) βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, με σημαντική παρουσία εξειδικευμένων μελών με εκτεταμένη διεθνή εμπειρία στο Διοικητικό Συμβούλιο, β) επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στις βασικές μας δραστηριότητες, γ) ταχεία εφαρμογή των στόχων αναδιάρθρωσης, δ) έξοδος από μη στρατηγικές δραστηριότητες που θα απελευθερώσει πόρους για να ενισχύσουμε τη βασική τραπεζική μας δραστηριότητα, και ε) πρωτοβουλίες τεχνολογίας και καινοτομίας, που θα μειώσουν το λειτουργικό κόστος και θα βελτιώσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και την πελατειακή εμπειρία».
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Γεώργιος Πουλόπουλος ανέφερε τα εξής:
«Η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την πειθαρχημένη εκτέλεση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς, επέδρασαν θετικά το 2016 στους δείκτες ποιότητας ενεργητικού, ρευστότητας και αποτελέσματος:
-μείωση των δανείων σε καθυστέρηση €2,5 δισ ετησίως και €3,1 δισ από το υψηλό του Σεπ.15,
- μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων €0,7 δισ ετησίως και €1,6 δισ από το υψηλό του Σεπ.15,
- αύξηση των καταθέσεων πελατών €3 δισ ετησίως, με €3,5 δισ αύξηση το 2ο μισό 2016,
-μείωση χρηματοδότησης από τον ELA €5 δισ ετησίως και €10 δισ από το υψηλό του Ιουν.15,
- ενισχυμένα προ προβλέψεων αποτελέσματα στα €1.044 εκατ από €920 εκατ το 2015,
-οριακό αποτέλεσμα €4 εκατ ζημίας σε ενοποιημένο επίπεδο, με €74 εκατ κέρδη στην Ελλάδα, μετά από πολλά χρόνια υψηλών ζημιών.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο στο 17,0%, ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων ενισχύθηκε στο 69,5%, και ο δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 113%. Παρά την αρνητική πορεία των πρώτων μηνών του 2017 για την ελληνική τραπεζική αγορά, που προσομοιάζει με την αντίστοιχη των αρχών του 2016, η διοικητική ομάδα της Τράπεζας παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη για την επίτευξη των στόχων του 2017, για περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας, της ποιότητας ενεργητικού και επίτευξη κερδοφορίας.»
http://www.newsbeast.gr/financial/arthro/2640257/trapeza-pireos-kerdoforo-to-2016-gia-tis-egchories-drastiriotites

 http://naigr.blogspot.gr/2017/04/2016.html

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ προσπαθείτε να μην βρίζετε στα σχόλια και να μην θίγετε ονομαστικά πρόσωπα,κάνουμε πάντα έναν έλεγχο, ώστε να μην π.χ κατηγορούνται άδικα πρόσωπα.
Δεν θέλουμε να μπούμε σε διαδικασία να σβήνουμε σχόλια, ούτε φυσικά και να τα καταργήσουμε, γιατί δεν γουστάρουμε...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...