Σημαντική Ανακοίνωση

ΝΕΑ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ YouGreeks navigator

Η Ομάδα διαχείρισης του YouGreeks σας εύχεται ευτυχισμένο το 2019 !! Και σας ευχαριστεί για τις 51.190.967 Προβολές !


Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Στα 76,8 εκατ. ευρώ οι απαιτήσεις εισηγμένων εταιριών από τη Μαρινόπουλος.Δείτε ποιες εταιρίες είναι και τα ποσά!

Την ώρα που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συζήτηση της προσωρινής διαταγής που αιτήθηκε η Μαρινόπουλος (Παρασκευή 1η Ιουλίου, 11:00 πμ), βροχή ανακοινώσεων των προμηθευτών της αλυσίδας βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτοντας μέρος μόνο του “παγόβουνου” των απαιτήσεων προς την γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
Τα ποσά για αρκετές εταιρίες είναι τεράστια και ο φόβος για τις συνέπειες που θα έχει στην ελληνική αγορά ενδεχόμενο “κανόνι” του ομίλου -στην περίπτωση που δεν βρεθεί λύση- είναι τεράστιος.
Μεγάλες γνωστές ελληνικές επιχειρήσεις, με ανακοινώσεις τους έχουν γνωστοποιήσει το μέγεθος των απαιτήσεων τους από τη Μαρινόπουλος, μετά από σχετικό ερώτημα που δέχθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς πολλές από αυτές είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Μέχρι την ώρα που γράφεται το κείμενο, το ποσό ανέρχεται στα 76,8 εκατ. ευρώ. Ωστόσο,  οι συνολικές οφειλές της Μαρινόπουλος ανέρχονται στα 1,8 δισ. ευρώ.
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ
Σε €7,8 εκατ. ανέρχεται το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας Εθνική Πανγαία από τη Μαρινόπουλος και αφορούν σε οφειλόμενα μισθώματα, για τη λειτουργική μίσθωση των 7 εμπορικών ακινήτων, όπως αναφέρει η εταιρεία σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τα μισθώματα από την εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. αντιπροσωπεύουν το 7,3% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.
Παράλληλα η εταιρεία γνωστοποιεί ότι την 30.06.2016 έχει απαιτήσεις ύψους €17,3 εκατ. από εταιρείες στο εξωτερικό που ανήκουν στον ευρύτερο όμιλο Μαρινόπουλου. Οι ως άνω απαιτήσεις αφορούν σε προκαταβολές για την απόκτηση ακινήτων στην Βουλγαρία και Κύπρο και για τις οποίες έχει ληφθεί, μεταξύ άλλων, εταιρική εγγύηση από τη Marinopoulos Holding Sarl, με έδρα το Λουξεμβούργο.
Creta Farm
Το συνολικό ύψος απαιτήσεων της eταιρείας από την Μαρινόπουλος ανέρχεται στο ποσό των 8,6 εκ. ευρώ, εκ των οποίων εξασφαλισμένο είναι το ποσό των 0,5 εκ. ευρώ. Η εισηγμένη έχει ήδη εγκαίρως προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για τη διεκδίκηση των εν λόγω απαιτήσεων.
ΝΙΚΑΣ
Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της Νίκας από την Μαρινόπουλος ανέρχεται την 30/6/2016 σε 4,2 εκ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρία έχει προβεί σε έκδοση Διαταγής Πληρωμής επί των σφραγισμένων επιταγών εις χείρας της, εκδόσεως ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ποσού 1.365.153 ευρώ.
Καραμολέγκος
Οι συνολικές, άμεσες και έμμεσες (ABCFactors και αντιπρόσωποι), απαιτήσεις της εταιρίας από την Μαρινόπουλος στις 31/5/2016 ανέρχονταν σε 10,82 εκατ. ευρώ. Επιπλέον με το ιδιωτικό συμφωνητικό υπαγωγής σε διαμεσολάβηση της 22/6/2016, η Καραμολέγκος έχει προχωρήσει σε διακανονισμό οφειλής με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ για ποσό 10,3 εκατ. ευρώ.
Σαράντης
Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας από τη Μαρινόπουλος Α.Ε. ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 6,4 εκ. ευρώ.
ΚΡΙ ΚΡΙ
Το τρέχον συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας από την Μαρινόπουλος ανέρχεται στα 5,5 εκατρ. ευρώ, εκ των οποίων για τα 5 εκατ. ευρώ έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Προς εξασφάλιση της απαίτησης, έχουν εγγραφεί υπέρ της εταιρείας προσημειώσεις υποθήκης επί 20 ακινήτων της Μαρινόπουλος Α.Ε.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ
Η συνολική οφειλή της εταιρείας Μαρινόπουλος Α.Ε. προς την εισηγμένη ανέρχεται σήμερα, 30/6/2016, σε €368.268,39. Η οφειλή την 30.6.2015 ανήρχετο σε 510.318,04 ευρώ.
MIG
Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων του Ομίλου MIG από την εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με ημερομηνία 31.05.2016 αναλύεται ως εξής: όμιλος ΔΕΛΤΑ €18,7 εκ., όμιλος ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ – ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ €7,7 εκ., VIVARTIA €0,9 εκ. και όμιλος SINGULARLOGIC €1,3 εκ. Για τις ανωτέρω απαιτήσεις έχουν προσκομισθεί επιταγές ύψους €27,2 εκ. καθώς και πρόσθετες επιταγές εγγυήσεων ύψους €6,3 εκ., ενώ οι σχηματισθείσες προβλέψεις ανέρχονται σε €4,4 εκ. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις μεταβολές κατά τον τρέχοντα μήνα.
Μπουτάρης
Η Ι. Μπουτάρης και Υιός Holding Α.Ε. γνωστοποιεί ότι θυγατρική εταιρία του ομίλου συνεργάζεται με την εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της από αυτήν ανέρχεται σε ποσό 152.356,51 ευρώ.
Foodlink
Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας και του ομίλου από την Μαρινόπουλος Α.Ε. κατά την 30.06.2016 ανέρχεται σε € 3.085.883,60 και σε € 3.173.395,91 αντίστοιχα για το οποίο δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις. Οι πωλήσεις της εταιρείας και του ομίλου προς την  Μαρινόπουλος Α.Ε. για τη χρήση 2015 αποτελούν το 7,68% και 5,86% αντίστοιχα.
Κτήμα Λαζαρίδη
Η εκκρεμής απαίτηση της εταιρίας από τη Μαρινόπουλος ανέρχεται σήμερα σε 137.109,52 ευρώ, και αναλύεται σε ανοικτό υπόλοιπο ποσού 36.167,52 ευρώ και επιταγές εισπρακτέες ποσού 100.942,00 ευρώ.
Εβροφάρμα
Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ  και του ομίλου από την Μαρινόπουλος Α.Ε. κατά την 30/6/2016 ανέρχεται σε € 677.939,58 και της EXPRESS Μ Α.Ε.σε € 40.254,11 για το οποίο δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις. Η εταιρεία και ο όμιλος είχε διενεργήσει προβλέψεις € 121.754 για την εκτιμώμενη κάλυψη ζημίας από τη μη ρευστοποίηση μέρους τους ανωτέρω υπολοίπου.
Μύλοι Λούλη 
Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της εταιρίας από την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ανέρχεται στο ποσό των 360.912,59 ευρώ και αναλύεται σε ανοικτό υπόλοιπο ποσού 27.180,02 ευρώ και επιταγές εισπρακτέες ποσού 333.732,57 ευρώ. Επί του ποσού αυτού δεν έχει διενεργηθεί καμία πρόβλεψη κατά την 31.12.2015, καθόσον δεν συνέτρεχε κατά την ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού κανένας λόγος.http://mononews.gr/sta-768-ekat-evro-i-apetisis-isigmenon-eterion-apo-ti-marinopoulos-ke-epete-sinechia/57607


http://kafedakigr.blogspot.com/2016/06/768.html

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ προσπαθείτε να μην βρίζετε στα σχόλια και να μην θίγετε ονομαστικά πρόσωπα,κάνουμε πάντα έναν έλεγχο, ώστε να μην π.χ κατηγορούνται άδικα πρόσωπα.
Δεν θέλουμε να μπούμε σε διαδικασία να σβήνουμε σχόλια, ούτε φυσικά και να τα καταργήσουμε, γιατί δεν γουστάρουμε...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...